Зареждане...

Комплексни топлотехнически системи

I. БИЗНЕС ГРУПА „ЕКОТОП” ОСИГУРЯВА:
- КОНСУЛТИНГ/СУПЕРВАЙЗИНГ/ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
- ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ГАРАНТИРАНА НЕЗАВИСИМОСТ
- ИНОВАТИВНИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

II. ЕНЕРГО-ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ
- РЕКУПЕРАЦИЯ И РЕГЕНЕРАЦИЯ;
- ПОЛИВАЛЕНТНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ;
- СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ;
- ГЕОТЕРМАЛНИ СИСТЕМИ;

III. КОМПЛЕКСНИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
- ЗА ХОТЕЛИ; - ЗА БАСЕЙНИ;
- ЗА БОЛНИЦИ; - ЗА SPA-ЦЕНТРОВЕ;
- ЗА ОФИСИ; - ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.
- ЗА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ;
- ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ;

IV. ВОДНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ. ВОДНИ АБОНАТНИ СТАНЦИИ КЪМ ТЕЦ ИЛИ КОТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ

V. СИСТЕМИ ЗА КОМФОРТНА КЛИМАТИЗАЦИЯ
- ЦЕНТРАЛНИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ;
- ВОДООХЛАДИТЕЛИ С КОНВЕКТОРИ;
- СИСТЕМИ ЗА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ (VRV, VRF, HFD, MDV, MPS И ДР.)

VI. УНИКАЛНА СИСТЕМА ЗА АДИАБАТНО ИЛИ ПОЛИТРОПНОИЗПАРИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ

VII. ИНДИВИДУЛНИ СПЛИТ-СИСТЕМИ – МОНО, ДУАЛ И МУЛТИСПЛИТ

VIII. ОБЩООБМЕННА ВЕНТИЛАЦИЯ С ЦЕНТРАЛНА И ЛОКАЛНА ОБРАБОТКА НА ВЪЗДУХА:
- МЕСТНА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ;
- ОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА ОТ ГАЗОВЕ;
- ОБЕЗПРАШАВАНЕ;
- ВСИЧКИ ВИДОВЕ ФИЛТРИ;
- ВЕНТИЛАЦИЯ НА ЧИСТИ ПОМЕЩЕНИЯ;
- ПРАВОЪГЪЛНИ, КРЪГЛИ И ФАСОННИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ;

IX. ТЕХНОЛОГИЧНА АСПИРАЦИЯ ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА ВРЕДНИ ЕМИСИИ

X. СПЕЦИАЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ - КАНАЛНИ, ЦЕНТРОБЕЖНИ И ОСЕВИ ВЕНТИЛАТОРИ;

XI. СУШИЛНА ТЕХНИКА
- ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ;
- ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ;
- КАМЕРНИ, ПОТОЧНИ И СЛЪНЧЕВИ СУШИЛНИ;
- ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛИ (ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА).

XII. КОМПЛЕКСНИ ГОРИВНИ СТОПАНСТВА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ГОРИВА
- ГОРИВНИ СИСТЕМИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО;
- ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО;
- РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРИВА;
- БИОМАСА, БИОДИЗЕЛ И БИОГАЗ;

XIII. КОТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА
- КОМИНИ ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ (ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ И БИТОВИ СГРАДИ)
• ОТ ЧЕРНА СТОМАНА И INOX;
• БЕЗ И СЪС ИЗОЛАЦИЯ.

XIV. ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ, СИСТЕМИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ПАРА, АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА ПАРА.

XV. ИНДУСТРИАЛНИ ТОПЛООБМЕННИ СИСТЕМИ
- ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАГРЯВАНЕ;
- ТЕХНОЛОГИЧНО ОХЛАЖДАНЕ;
- ПЛАСТИНЧАТИ ТОПЛООБМЕННИ АПАРАТИ;
- КОЖУХОТРЪБНИ ТОПЛООБМЕННИ АПАРАТИ;
- ТОПЛОБМЕННИЦИ ЗА ВСИЧКИ ФЛУИДИ.

XVI. ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ
- РАДИАТОРНО ОТОПЛЕНИЕ;
- ПОДОВО ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ;
- ТОПЛОВЪЗДУШНО ОТОПЛЕНИЕ;
- ДИРЕКТНО И ИНДИРЕКТНО ГАЗОВО ОТОПЛЕНИЕ;
- КАСКАДНИ МОДУЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ;

XVII. ВСИЧКИ ВИДОВЕ БОЙЛЕРИ, АКУМУЛАТОРИ И БУФЕРНИ СЪДОВЕ
- СЕПАРАТОРИ;
- КОНДЕНЗАТООТДЕЛИТЕЛИ;
- КОНДЕНЗОВИ РЕЗЕРВОАРИ;
- ЕФЕКТИВНИ КАСКАДНИ СХЕМИ;

XIX. СПЕЦИАЛНИ ТРЪБОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ
- КИСЛОРОД И ВОДОРОД;
- АЗОТ И АРГОН;
- ИНЕРТНИ ГАЗОВЕ;
- СГЪСТЕН ВЪЗДУХ;

XX. ГАЗОВИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ
- ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ;
- СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ;
- ВЪТРЕШНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ;
- ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ АГРЕГАТИ;

УСЛУГИ