Зареждане...

Политика и цели по управление


ISO 9001:2015 ISO 14 001:2015 OHSAS 18 001:2007


ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ
на
ЕТ „ЕКОТОП - Димитър Киров”


В условията на действащата на вътрешния и световен пазар конкуренция, развитието и просперитета на фирма ЕКОТОП зависи изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на българския и международен пазар. Тази задача може да се осъществи само с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм в нашата работа, в резултат на което да предложим качествена, екологично съобразена и конкурентноспособна продукция, отговаряща на изискванията на пазара и ефективно действащата система за управление на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа. Основните дейности, включени в обхвата на ИСУ са: Проектиране, разработка, производство, монтаж и обслужване на топлинни системи, вътрешно газоснабдяване, вентилация, климатизация и пречиствателни системи за въздух.

ФИРМАТА СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

I. Качество в работата:
1. Постоянно да доставяме продукт, услуга “до ключ”, съответстваща на
изискванията на клиентите и приложимите изисквания на действащите
нормативни актове създадени от законодателен или компетентен държавен
орган във всички направления на топлотехниката:
- отопление, вентилация и климатизация;
- топлинно стопанство;
- енергийно-ефективни системи;
- слънчеви, геотермални и специални системи и инсталации;
- пречистване на въздух, газове и води;
- парокондензни системи;
- газови системи

С предимство ще се развиват темите, насочени към:
А. Енергийно ефективните системи:
- Системи с използване на вторични енергийни ресурси (ВЕР);
- Системи с използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
- Усъвършенстване на топлинните системи на основата на оценка на енергийната им ефективност.
Б. Екология и опазване на околната среда.
2. Удовлетворяваме нуждите на потенциалните ни клиенти в България от всички области: промишленост, селско стопанство, строителство, транспорт, социални и общински обекти, частни и държавни фирми, граждани и селски стопани, кооперативни сдружения, промишлени предприятия и комбинати. Постепенно да разширим пазарните си позиции и извън границите на страната.
3. Гарантираме, че рисковете и възможностите за подобряване, които може да имат влияние върху съответствието на продуктите и услугите, както и върху способността за повишаване удовлетвореността на заинтересованите страни, са определени и са взети предвид
4. Усъвършенстваме организирането на труда и качеството на произвежданата продукция чрез внедряване на последните постижения в науката, усъвършенствайки кадровия ресурс от научни кадри, инженери, техници и работници;
5. Развиваме широка иновационна дейност и обучение на специалисти в практиката на топлотехниката за България. "ЕКОТОП" и за в бъдеще ще бъдат „инкубатор” на бизнес-кадри за топлотехниката.
6. Гарантираме качеството и безопасността на предлаганите продукти и услуги съблюдавайки стриктно изискванията на придобитите от нас лицензи, сертификати и разрешения за работа в контролирани области: за високо налягане; високи температури, газ, специални газове, екологични системи, сертификати от Агенцията за енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради и индустриални предприятия и др.
7. Запазвайки принципа на инженеринга "ЕКОТОП" развиваме интензивна външнотърговска дейност и стабилизираме редовното производство на топлотехнически изделия.
8. Независимо от острата конкуренция в нашата област продължаваме да работим единствено за постигане на крайния технически резултат и удовлетвореността на клиента, внасяйки сигурност във взаимоотношенията с инвеститорите, предлагайки им професионални съвети и професионални монтажни услуги.
9. Гарантираме сигурността в нашите клиенти, чрез мобилния специализиран сервиз, достигащ всяка точка в България.
10. На всички наши постоянни партньори, постоянни клиенти и инсталатори
предлагаме възможността да се ползват от специалната ценова политика на
фирмата, закупувайки отделни изделия или групови системи от нас по
преференциални цени.
11. Непрекъснато подобряваме интегрираната системата за управление.

II. Опазване на околната среда:
1. Съблюдаване изискванията на българското законодателство и всички доброволно приети норми по отношение опазването на околната среда;
2. Контрол и намаляване на вредните въздействия върху околната среда и здравето на работещите при осъществяване дейностите на Организацията;
3. Непрекъснатото подобряване на действащите технологични процеси и внедряване на нови екологично съобразни процеси, с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, при запазване на високото качество на осъществяваната дейност.
4. Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
5. Определяне, управление и контрол на аспектите на околната среда- извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по околната среда и въздействието върху нея при изпълнение на дейностите на Дружеството;
6. Постоянно подобряване на системата за управление на околната среда за повишаване на резултатността спрямо околната среда.
7. Постоянно информиране на целия персонал относно политиката, общите и конкретни цели по околната среда, значимите аспекти и ясно дефиниране на свързаните с тях отговорности и правомощия на всеки член на колектива.

III. Здравословни и безопасни условия на труд:
■ създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа.
■ прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/ недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази на извършваната дейност.
■ Съблюдаване изискванията на българското законодателство и всички доброволно приети норми по отношение на осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.
За осъществяване на заявената политика и цели, Висшето ръководство на “ЕКОТОП” е въвело и гарантира ефективното функциониране на система за управление на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа, отговаряща на стандартите ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007.
• Системата по качеството на ЕКОТОП е изградена на базата на международните стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007 и на националните стандарти. Документирането на системата е осъществено на три нива: Наръчник по управление, Основни и Работни процедури и работни инструкции.
•Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. •Квалификацията и професионализмът на всеки служител е гаранция за качеството на нашите продукти и услуги.
•Избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по-важно от тяхното отстраняване в последствие.
• Организацията за осъществяване управлението на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа има първостепенно значение в нашата дейност. Това е задължение на всеки ръководител.
• Управителят делегира права за постигане на целите по управление на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа на ръководния персонал на фирмата. Той очаква и ще изисква от всички служители лично участие за постигането на тези цели.
• Политиката и цели по качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа, Наръчникът по управление и документираните процедури и работни инструкции са задължителни за всички работници и служители на фирмата.
В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, специалисти и изпълнители да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре интегрираната системата по управление на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика и цели по качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа, гарантиращи правата и очакванията на заинтересованите страни относно нашата продукция и услуги и съответствието им на изискванията на действащите нормативни актове в Европейския съюз и в България, за траен просперитет на фирмата, за осъществяване девиза: "ЕКОТОП" - партньор завинаги!”.
Висшето ръководство се ангажира да определя ежегодно конкретни и измерими цели по качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа за постигане през съответната календарна година, с които цели своевременно ще бъде запознаван целият състав на фирмите ЕКОТОП!


Управител на ЕКОТОП

Проф. д-р инж. Димитър Киров

Изтеглете документа

ЗА НАС