Зареждане...

Политика и цели по управление

ISO 9001:2015       ISO 14 001:2015         ISO 45 001:2018

 

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ

на

ЕТ „ЕКОТОП – Димитър Киров”  

 

В условията на действащата на вътрешния и световен пазар конкуренция, развитието и просперитета на фирма ЕКОТОП зависи изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на българския и международен пазар. Тази задача може да се осъществи само с постоянно усъвършенстване и професионализъм в нашата работа, в резултат на което да предложим качествена, екологично съобразена и конкурентноспособна продукция, отговаряща на изискванията на пазара и ефективно действащата система за управление на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа. Основните дейности, включени в обхвата на ИСУ са: Проектиране, разработка, производство, монтаж и обслужване на топлинни системи, вътрешно газоснабдяване, вентилация, климатизация и пречиствателни системи за въздух. 

 

ФИРМАТА СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 1. Качество в работата:
 2. Постоянно да доставяме продукт, услуга “до ключ”, съответстваща на изискванията на клиентите и приложимите изисквания на действащите нормативни актове създадени от законодателен или компетентен държавен орган във всички направления на топлотехниката:
 • отопление, вентилация и климатизация;
 • топлинно стопанство;
 • енергийно – ефективни системи;
 • слънчеви, геотермални и специални системи и инсталации;
 • пречистване на въздух и газове;
 • Централни филтри и филтърни системи в индустрията;
 • парокондензни системи;
 • газови системи.

С предимство ще се развиват темите, насочени към:

А. Енергийно ефективните системи:

 • Системи с използване на вторични енергийни ресурси (ВЕР);
 • Системи с използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
 • Усъвършенстване на топлинните системи на основата на оценка на енергийната им ефективност.

 

Б. Екология и опазване на околната среда.

 

 1. Удовлетворяваме нуждите на потенциалните ни клиенти в България от всички области: промишленост, селско стопанство, строителство, транспорт, социални и общински обекти, частни и държавни фирми, граждани и селски стопани, кооперативни сдружения, промишлени предприятия и комбинати. Постепенно да разширим пазарните си позиции и извън границите на страната.
 2. Гарантираме, че рисковете и възможностите за подобряване, които може да имат влияние върху съответствието на продуктите и услугите, както и върху способността за повишаване удовлетвореността на заинтересованите страни, са определени и са взети предвид.
 3. Усъвършенстваме организирането на труда и качеството на произвежданата продукция чрез внедряване на последните постижения в науката, усъвършенствайки кадровия ресурс от научни кадри, инженери, техници и работници;
 4. Развиваме широка иновационна дейност и обучение на специалисти в практиката на топлотехниката за България. "ЕКОТОП" и за в бъдеще ще бъде „инкубатор” на бизнес-кадри за топлотехниката.
 5. Гарантираме качеството и безопасността на предлаганите продукти и услуги съблюдавайки стриктно изискванията на придобитите от нас лицензи, сертификати и разрешения за работа в контролирани области: за високо налягане; високи температури, газ, специални газове, екологични системи, сертификати от Агенцията за енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради и индустриални предприятия, Камара на строителите в България, Удостоверения от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.
 6. Запазвайки принципа на инженеринга "ЕКОТОП" развиваме интензивна външнотърговска дейност и стабилизираме редовното производство на топлотехнически изделия.
 7. Независимо от острата конкуренция в нашата област продължаваме да работим единствено за постигане на крайния технически резултат и удовлетвореността на клиента, внасяйки сигурност във взаимоотношенията с инвеститорите, предлагайки им професионални съвети и професионални монтажни услуги.
 8. Гарантираме сигурността в нашите клиенти, чрез мобилния специализиран сервиз, достигащ всяка точка в България.
 • На всички наши постоянни партньори, постоянни клиенти и инсталатори предлагаме възможността да се ползват от специалната ценова политика на фирмата, закупувайки отделни изделия или групови системи от нас по преференциални цени.
 • Постоянно поддържане на висока квалификация на инженерно-техническия и административен персонал с цел постигане на високо качество на продукт/услуга.
 • Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, за постоянно усъвършенстване и развитие;
 • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и външни изпълнители на фирмата.

  

 1. II.Опазване на околната среда:
 2. Съблюдаване и изпълнение изискванията на българското законодателство и всички доброволно приети норми по отношение опазването на околната среда;
 3. Контрол и намаляване на вредните въздействия върху околната среда и здравето на работещите при осъществяване дейностите на Организацията;
 4. Непрекъснатото подобряване на действащите технологични процеси и внедряване на нови екологично съобразни процеси, с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, при запазване на високото качество на осъществяваната дейност.
 5. Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
 6. Определяне, управление и контрол на аспектите на околната среда- извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по околната среда и въздействието върху нея при изпълнение на дейностите на Дружеството;
 7. Предприемане на мерки за управление на доставките с цел елиминиране на опасностите и рисковете за околната среда по отношение на доставени продукти, още преди въвеждането им на работното място;
 8. Постоянно подобряване на системата за управление на околната среда за повишаване на резултатността спрямо околната среда.
 9. Постоянно информиране на целия персонал относно политиката, общите и конкретни цели по околната среда, значимите аспекти и ясно дефиниране на свързаните с тях отговорности и правомощия на всеки член на колектива.
 10. Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда.

 

III. Здравословни и безопасни условия на труд:

 • Съблюдаване и изпълнение на изискванията на българското законодателство и всички доброволно приети норми по отношение на осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.
 • Създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа.
  • Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/ недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази на извършваната дейност.
  • Засилване на ролята и участието на работниците, което дава възможност да допринесат за вземането на решения по отношение на изпълнението на здравето и безопасността при работа, както и да дават обратна информация относно предложените промени. Насърчаване на работниците на всички нива да съобщават за опасни ситуации, за да могат да се предприемат превантивни мерки и коригиращи действия.
  • Създаване условия за премахване на опасностите и намаляване на рисковете и от нараняване и заболяване  и постоянно постоянно подобряване на системата и дейностите за управление на здравето и безопасността при работа.  
  • Оценяване на рисковете и възможностите, които стоят пред организацията, нейните служители/работници и СУЗБР с цел превантивно да се анализират потенциалните опасности и рискове за ЗБР от промяната и да се планират действия за тяхното предотвратяване.
  • Определяне на заинтересованите страни по отношение на СУЗБР и техните потребности и очаквания; Определяне на вътрешни и външни обстоятелства, които могат да повлияят на СУЗБР.
  • Повишаване на културата за превенция на професионалните рискове. Преглед и намиране на нови допълнителни форми за обучение по здраве и безопасност.
 • Постигане на резултатност спрямо осигуряването на здраве и безопасност при работа, изразена в измерими резултати от управлението на всички цели по ЗБР.
 • Предприемане на мерки за управление на доставките с цел елиминиране на опасностите и рисковете за ЗБР по отношение на продукти, опасно и тежко оборудване още преди въвеждането им на работното място;
 • Осигуряване безопасност на лицата, посещаващи предприятието.

 

      За осъществяване на заявената политика и цели, Висшето ръководство на “ЕКОТОП” е въвело и гарантира ефективното функциониране на система за управление на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа, отговаряща на стандартите ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

 

 • Системата по управление на ЕКОТОП е изградена на базата на международните стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 и на националните стандарти. Документирането на системата е осъществено на три нива: Наръчник по управление, Основни и Работни процедури и работни инструкции.
 • Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения.
 • Квалификацията и професионализмът на всеки служител е гаранция за качеството на нашите продукти и услуги.
 • Превантивните мерки за предотвратяване на пропуски и грешки е по-важно от тяхното отстраняване в последствие.
 • Организацията за осъществяване управлението на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа има първостепенно значение в нашата дейност. Това е задължение на всеки ръководител и Управителя.
 • Управителят делегира права за постигане на целите по управление на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа на ръководния персонал на фирмата. Той очаква и ще изисква от всички служители лично участие за постигането на тези цели.
 • Политиката и цели по качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа, Наръчникът по управление и документираните процедури и работни инструкции са задължителни за всички работници и служители на фирмата.

 

      В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, специалисти и изпълнители да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре интегрираната системата по управление на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

 

 ДЕКЛАРИРАМ

 

личното си участие, отговорност и ангажираност за изпълнението на обявената политика и цели по качество/околна среда/здраве и безопасност при работа, гарантиращи правата и очакванията на заинтересованите страни относно нашата продукция и услуги и съответствието им на изискванията на действащите нормативни актове в Европейския съюз и в България, за траен просперитет на фирмата, за осъществяване девиза: "ЕКОТОП" – партньор завинаги!”.

Висшето ръководство се ангажира да определя ежегодно конкретни и измерими цели по качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа за постигане през съответната календарна година, с които цели своевременно ще бъде запознаван целият състав на фирма ЕКОТОП!

 

                                

                        Управител на ЕКОТОП:

    /проф. д-р инж. Димитър Киров/

Изтеглете документа

ЗА НАС